Napište nám
Facebook
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky prodeje zájezdů

JEFER, spol. s r.o., Na pískách 8, 695 01 Hodonín (dále jen CA levnadovolenka.cz) je autorizovaným prodejcem zájezdů pouze pojištěných cestovních kanceláří z celé České republiky, Slovenska a Německa a má se všemi řádně uzavřenou platnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdu. Všechny cestovní kanceláře, s nimiž www.levnadovolenka.cz spolupracuje jsou pojištěné proti úpadku na základě z.č. 159/1999 Sb.

Zájezdy objednané na levnadovolenka.cz jsou za stejnou cenu a za stejných podmínek jako u zájezdy objednané u cestovní kanceláře. Zájezdy je možné objednat telefonicky, emailem, prostřednictvím webu www.levnadovolenka.cz nebo osobně na prodejně (Dolní valy 15, 695 01 Hodonín)

Objednávka a vyřízení zájezdu

Na webu www.levnadovolenka.cz si zákazník může poptat zájezd prostřednictvím odkazu u každého zájezdu. Po obdržení dotazu - objednávky zákazníka, CA nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o stavu objednávky. Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu.

Pro jednoho zákazníka je možné provést právě jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. levnadovolenka.cz vyřizuje objednávky klientů v tom pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity CA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci levnadovolenka.cz kontaktuje zákazníka na telefonním čísle nebo emailem a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CA neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo emailem a nabídne náhradní alternativu.

U některých zájezdů je nutné vyžádat si zájezd nejdříve u zahraničního partnera pořádající cestovní kanceláře. V takovém případě je CA oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající cestovní kanceláře zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

Levnadovolenka.cz, si vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně že jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné. Levnadovolenka.cz má právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd úmyslně neobjedná. Stejně tak může levnadovolenka.cz odmítnout zákazníka, který nezaplatil zálohu nebo částku po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat levnadovolenka.cz nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovních pokynech.

Cestovní smlouva a platba zájezdu

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem, je zakaznikovi zaslána cestovní smlouva včetně Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Zákazník zároveň od levnadovolenka.cz obdrží přesné pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. Zákazník je povinen neprodleně zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu zpět levnadovolenka.cz, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. levnadovolenka.cz není odpovědno za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Podepsaná cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem doručení na levnadovolenka.cz, ať již elektronicky, poštou či osobně.

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute" zákazník hradí jednorázově v celé výši.

Placení zálohy i doplatku probíhá na účet levnadovolenka.cz nebo přímo na účet pořádající cestovní kanceláře převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet levnadovolenka.cz či přímo na účet pořádající cestovní kanceláře v příslušné bance nebo osobně na adresách uvedených na www.levnadovolenka.cz. Záloha/doplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet levnadovolenka.cz nebo účet vybrané cestovní kanceláře, doložením o převedení/složení peněz na účet levnadovolenka.cz, nebo obdržením příjmového dokladu při osobní platbě. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající cestovní kanceláře, levnadovolenka.cz neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající cestovní kanceláře odlišný od VS a levnadovolenka.cz). V případě hrazení zájezdu složením peněz v bance nebo na poště, tak levnadovolenka.cz zákazníkovi nevystavuje žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. poštou. Pokud zákazník skládá částku za zájezd osobně je mu vystaven řádný příjmový doklad.

Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet levnadovolenka.cz hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu levnadovolenka.cz na účet pořádající cestovní kanceláře hradí levnadovolenka.cz. Poplatky za případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese levnadovolenka.cz bez ohledu na příčinu.

Zájezdy a další akce pořádané přímo CA levnadovolenka.cz

V případě objednávky ubytování,dopravy či jiných služeb pořádaných přímo cestovní agenturou levnadovolenka.cz, nikoliv v rámci provizního prodeje od cestovní kanceláře, jsou podmínky následující. Klient je povinen uhradit 100 % částky v době obejdnávky služeb. V případě STORNA služeb, se následně jedná o 100 % STORNO ze strany CA a klient nemá na jakoukoliv náhradu nárok.

Toto ustanovení se týká i nákupů našich akcí přes slevové portály.

 V případě zásahu vyšší moci nenese cestovní agentura levnadovolenka.cz odpovědnost za zpoždění odjezdu či odletu vybraného zájezdu/akce. Cestovní agentura levnadovolenka.cz se ovšem zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí k zachování celkového harmonogramu zájezdů/akce.

Cestovní doklady

Doklady potřebné k realizaci zájezdu - cestovní pokyny, letenky, ubytovací vouchery, víza atd. obdrží zákazník od levnadovolenka.cz nebo pořádající cestovní kanceláře cca jeden týden -3 dny před odjezdem/odletem. Zákazník tyto doklady obdrží osobně, poštou nebo emailem. Předání dokladů, zejména víz závisí na termínu a zemi, kterou chce zákazník navštívit a termínu objednání zájezdu. Letenky, event. další doklady mohou být zákazníkovi předány až na letišti. levnadovolenka.cz nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi způsobené prodlením ze strany pořádající cestovní kanceláře.

Storno podmínky a reklamace

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd až do okamžiku zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Po podpisu smlouvy se na stornování zájezdu vztahují stornovací podmínky pořádající cestovní kanceláře.

Reklamace zájezdů od zákazníků se řídí režimem Všeobecných smluvních podmínek pořádající cestovní kanceláře. Reklamace se podává písemně spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem pořádající cestovní kanceláře, fotografiemi apod. Reklamace zasílá levnadovolenka.cz k vyřízení pořádající cestovní kanceláři. levnadovolenka.cz není oprávněno reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající cestovní kanceláři, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.


Nakládání s osobními údaji

levnadovolenka.cz prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. cestovního pojištění).

 

Odstoupení od smlouvy akcí pořádaných CA levnadovolenka.cz, odstupné

Zákazník má před zahájením akce právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez účtování jakéhokoliv odstupného

a) pokud nepřijme návrh CA levnadovolenka.cz na změnu cestovní smlouvy,
b) pokud CA levnadovolenka.cz poruší své povinnosti stanovené cestovní smlouvou nebo zákonem.

 Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník sepsal formou záznamu a zaslal doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupení na levnadovolenka.cz, a to zejména dnem sepsání záznamu příp. dnem doručení písemného oznámení na adresu CA levnadovolenka.cz.

Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CA levnadovolenka.cz stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CA levnadovolenka.cz od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CA levnadovolenka.cz  odstupné z celkové ceny ve výši:

  • 60. dne před pořádáním akce 1 500 Kč za osobu

  • od 59. dne do 30. dne před pořádáním akce skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z předem stanovené ceny

  • od 29. dne do 21. dne před pořádáním akce skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z předem stanovené ceny

  • od 20. dne do 15. dne před pořádáním akce skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z předem stanovené ceny

  • od 14. dne do 7. dne před pořádáním akce vzniklé náklady, nejméně však 80 % z předem stanovené ceny

  • od 6. dne do 3. dne před pořádáním akce vzniklé náklady, nejméně však 90 % z předem stanovené ceny

  • od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na pořádanou akci, zruší pořádáním akci v den odjezdu/odletu, nedostaví se k odletu/odjezdu, nebo odlet/odjezd zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm. d) a e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 %z předem stanovené ceny zájezdu.

  • V případě letenek budou stornovací podmínky shodné s podmínkami pořádající letecké společnosti. Na tyto podmínky je vždy před  nákupem upozorněn a souhlas s podmínkami stvrzuje svým podpisem na smlouvě.